Masz jakieś pytanie? +420 228 227 652 info@lashespro.cz

Mogłoby Ci się spodobać

Koszyk0

W koszyku nie ma żadnych towarów.

OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE

 

1. Podstawowe pojęcia i skróty legislacyjne

1.1 Sklep internetowy działający pod adresem www.lashespro.pl zwany jest dalej "Sklepem"

1.2 Spółka Lashes PRO s.r.o., z siedzibą: Ke Krči 1002/24, Praga - Braník 147 00, REGON: 17365716, wpisana do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Miejski w Pradze, pod nr C 370664, która prowadzi Sklep, zwana jest dalej "Sprzedawcą".

1.3. Elektroniczne zamówienie towarów lub usług utworzone za pośrednictwem Sklepu  zwane jest dalej "Zamówieniem".

1.4 Podmiot (osoba fizyczna lub prawna) korzystający z usług Sklepu zwany jest dalej "Użytkownikiem".

1.5 Osoba fizyczna, która poza zakresem swojej działalności gospodarczej lub poza zakresem samodzielnego wykonywania zawodu wchodzi w stosunek umowny z Operatorem za pośrednictwem Sklepu, zwana jest dalej "Konsumentem".

1.6 Użytkownik, który samodzielnie prowadzi na własny rachunek i odpowiedzialność działalność zarobkową w postaci działalności gospodarczej lub podobnej z zamiarem wykonywania jej w sposób ciągły w celu osiągnięcia zysku w ramach tej działalności, zawiera stosunek umowny ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, zwany jest dalej "Przedsiębiorcą".

1.7 Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe zwane są dalej "OWH"

 

2. OWH

2.1 OWH określają prawa i obowiązki pomiędzy Sprzedawcą a Użytkownikiem powstałe na podstawie Zamówienia.

2.2 Niniejsze OWH są ważne i obowiązują od dnia 1 marca 2023 roku i zastępują poprzednią treść OWH wraz z ich częściami składowymi i są dostępne w siedzibie Sprzedawcy oraz w Sklepie.

2.3 Użytkownik wyraża zgodę na niniejsze OWH w momencie rejestracji w Sklepie oraz podczas tworzenia Zamówienia, w wersji obowiązującej w momencie tworzenia Zamówienia.

2.4 Wyrażając zgodę na niniejsze OWH , Użytkownik potwierdza, że przed zawarciem Umowy zapoznał się z ich treścią, w tym z informacją dla konsumenta, regulaminem reklamacji oraz polityką prywatności.

2.5 Prawa i obowiązki pomiędzy Sprzedawcą a Użytkownikiem nieuregulowane w niniejszych OWH i pisemnych uzgodnieniach podlegają prawu Republiki Czeskiej.

 

3. Informacja dla konsumenta

3.1 Sklep przeznaczony jest przede wszystkim dla Przedsiębiorców działających w branży usług kosmetycznych. Towary oferowane w ramach Sklepu przeznaczone są do użytku profesjonalnego i Sprzedawca nie zaleca ich stosowania przez osoby, które nie spełniają kryteriów kompetencji zawodowych dla danego zawodu rzemieślniczego lub nie ukończyły profesjonalnego kursu w zakresie stosowania danego rodzaju towarów. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku nieprofesjonalnego użytkowania towarów zakupionych w Sklepie.

3.2 Sprzedawca nie pobiera od Użytkownika opłat za komunikację na odległość, za wyjątkiem umownych kosztów transportu i komunikacji związanych z naruszeniem przez Użytkownika obowiązków lub nieuzasadnionymi roszczeniami Użytkownika.

3.3 Ceny towarów i usług w ramach Sklepu podane są w kwocie brutto i netto z odpowiednim oznaczeniem i zawierają wszystkie opłaty ustawowe. Ceny nie zawierają kosztów wysyłki, które są ustalane zależnie od wyboru Użytkownika dokonanego w ramach Zamówienia.

3.4 Dla zarejestrowanych Użytkowników Sprzedawca może udzielić rabatu od ceny katalogowej.

3.5 Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od stosunku umownego nawiązanego na podstawie Zamówienia w terminie 14 dni, licząc zależnie od charakteru Zamówienia w następujący sposób:

i. w przypadku jednorazowej dostawy towarów, od dnia odbioru towarów przez Użytkownika;

ii. w przypadku dostawy kilku rodzajów towarów lub części towarów, od dnia odbioru ostatniej przesyłki przez Użytkownika;

iii. w przypadku regularnie powtarzających się dostaw towarów, od dnia odbioru pierwszej przesyłki towarów;

3.6 Konsumentowi przysługuje prawo do reklamacji wady towaru, która ujawni się przed upływem 24 miesięcy od dnia jego dostarczenia Konsumentowi. Konsumentowi przysługuje prawo do reklamacji wad prezentów opisanych w punkcie 4.7 OWH w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty doręczenia.

3.7 Konsument ma prawo do złożenia Sprzedawcy skargi na kontaktowy adres e-mail lub za pośrednictwem formularza kontaktowego.

3.8 Konsument ma prawo złożyć skargę do organu nadzoru lub nadzoru państwowego, np. Czeskiej Inspekcji Handlowej, lub rozwiązać spór online za pośrednictwem przeznaczonej do tego platformy ODR.

4. Zamówienie

4.1 Usługi i towary z oferty Sprzedawcy umieszczonej w Sklepie można zamówić za pośrednictwem Zamówienia.

4.2 Sklep jest czynny nonstop - nie dotyczy to niezbędnych przerw technicznych.

4.3 Zamówienie generowane jest przez Użytkownika poprzez umieszczenie w koszyku wybranych towarów lub usług i wysłanie Zamówienia. Przed wysłaniem Zamówienia Użytkownik może zmieniać zarówno pożądane świadczenia znajdujące się w koszyku, jak i sposób dostawy oraz formę płatności.

4.4 Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy w transmisji danych przy tworzeniu Zamówienia.

4.5 Osoba tworząca Zamówienie jest zobowiązana do zawarcia w nim wyłącznie prawdziwych informacji dotyczących jej osoby oraz osoby Użytkownika, który na podstawie Zamówienia ma nawiązać stosunek umowny ze Sprzedawcą. Wysyłając Zamówienie do Sprzedawcy, osoba ta potwierdza, że jest upoważniona do złożenia Zamówienia w imieniu Użytkownika, który jest wskazany w Zamówieniu jako podmiot wchodzący w stosunek umowny ze Sprzedawcą. Osoba tworząca Zamówienie ponosi odpowiedzialność za prawdziwość podanych danych oraz wszelkie szkody powstałe w wyniku podania nieprawdziwych danych.

4.6 W przypadku podania przez Użytkownika w ramach Zamówienia numeru REGON, przyjmuje on do wiadomości, że na potrzeby stosunku ze Sprzedawcą jeston  traktowany jako Przedsiębiorca i nie podlega ustawowym lub umownym przepisom o ochronie konsumentów.

4.7 W przypadku towarów i usług, które w ramach Sklepu oznaczone są jako "pre-order" (zamówienie wstępne), podawana jest jedynie wstępna cena orientacyjna, która może się nawet w sposób istotny różnić od ceny ostatecznej. Po zapewnieniu towaru przez Sprzedawcę, Użytkownik zostanie poinformowany drogą mailową na adres wskazany w Zamówieniu o ostatecznej cenie towaru. Jeżeli Użytkownik zapłacił wstępną cenę przed ustaleniem ostatecznej ceny towaru, nadpłata zostanie zwrócona Użytkownikowi najpóźniej w terminie 10 dni roboczych od dnia ustalenia ceny ostatecznej. Jeżeli okoliczności, na których Sprzedawca opierał się w momencie składania przez Użytkownika zamówienia wstępnego na towary, ulegną zmianie w takim stopniu, że nie będzie można w sposób racjonalny wymagać od Sprzedawcy, aby był związany zamówieniem wstępnym, Sprzedawca będzie miał prawo anulować zamówienie wstępne i poinformować o tym Użytkownika.

4.8 Dodatkowe towary lub usługi oznaczone jako "prezent" mogą być dostarczone przez Sprzedawcę wraz z zamówionymi towarami lub usługami. Użytkownik, który nie jest zainteresowany takim towarem lub usługą. powinien bez zbędnej zwłoki powiadomić o tym Sprzedawcę, a zawartość Zamówienia zostanie dostarczona Użytkownikowi przez Sprzedawcę bez wskazanego prezentu. W przypadku przyjęcia przez Użytkownika prezentu, Użytkownik zobowiązany jest do zwrotu takiego prezentu w przypadku odstąpienia od umowy - nie dotyczy to przedmiotów zużywających się.

4.9 W ramach tworzenia Zamówienia Użytkownik wybiera z oferty sposób dostawy, dla którego wskazana jest cena wysyłki, która zostanie doliczona do ceny zamówionych towarów i usług, a także przybliżony czas dostawy. Sprzedawca może partycypować w kosztach wysyłki.

4.10 Terminy dostaw podawane są w ramach Sklepu orientacyjnie i mogą się różnić od rzeczywistego terminu dostawy. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany terminu dostawy, co nie wpływa na prawo Konsumenta do odstąpienia od stosunku umownego nawiązanego przez Zamówienie. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie przewoźnika w dostarczeniu zamówionego towaru.

4.11 Składając Zamówienie, Użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie mu przez Sprzedawcę informacji handlowych. Użytkownik może wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, wysyłając ją pisemnie na adres e-mail, na skrzynkę danych lub listem poleconym na adresy do kontaktu Sprzedającego, wymienione w części 11 niniejszych OWH.

5. Zawarcie umowy

5.1 Zawarcie Umowy następuje z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Sprzedawcę poprzez wysłanie wiadomości e-mail podanej przez Użytkownika w ramach Zamówienia. W przypadku zamówienia kursu oraz zamówień przedsiębiorców, którzy są płatnikami podatku VAT, warunkiem zawarcia Umowy jest również zapłata ceny.

5.2 Na podstawie zawartej umowy Sprzedawca zobowiązuje się wydać Użytkownikowi zamówiony towar, umożliwić Użytkownikowi nabycie prawa własności towaru oraz zapewnić możliwość korzystania z zamówionej usługi. Użytkownik zobowiązuje się zapłacić Sprzedawcy należność za zamówione towary i usługi.

5.3 W przypadku braku możliwości dostarczenia przez Sprzedawcę zamówionego towaru lub usługi, powiadomi on o tym fakcie Użytkownika, a umowa wygasa z powodu braku możliwości jej wykonania. Sprzedawcy przysługuje prawo do anulowania Zamówienia i odstąpienia od umowy lub jej części w następujących przypadkach:

i. zamówiony towar nie zostanie produkowany

ii. zmianie uległa cena towarów u poddostawców, którą Sprzedawca mógł przewidywać w chwili składania Zamówienia;

iii. cena towarów podana w Sklepie zawierała błąd pisarski w zakresie jej wysokości;

iv. w przypadku Zamówień kursu w sytuacji, gdy w danym terminie nie została spełniona minimalna liczba uczestników;

5.4. Jeżeli Użytkownik dokonał wcześniej zapłaty ceny, Sprzedawca zwróci Użytkownikowi środki w ciągu 10 dni roboczych od dnia przekazania przez Użytkownika danych rachunku bankowego, na który ma nastąpić zwrot środków.

5.5 Jeżeli Sprzedawca dostarczy Użytkownikowi większą ilość towarów, a Użytkownik nie odmówi tych towarów, Umowę uważa się za zawartą na tę większą ilość towarów bez zmiany ceny zakupu.

5.6 Zawarta umowa może być zmieniona tylko za zgodą stron, z wyłączeniem uzgodnień ustnych, oraz w przypadkach przewidzianych przepisami prawa Republiki Czeskiej i OWH .

5.7 Prawo własności do zamówionego towaru przechodzi na Użytkownika w momencie odbioru towaru.

5.8 Zakup towarów lub usług nie daje Użytkownikowi prawa do korzystania z zarejestrowanych marek, nazw handlowych, logo firmowych, chyba że w konkretnym przypadku zostanie uzgodnione inaczej w drodze odrębnej umowy.

 

6. Dostawa zamówionych towarów i usług

6.1 Sprzedawca wywiąże się z obowiązku wydania rzeczy Użytkownikowi, jeżeli umożliwi Użytkownikowi rozporządzanie rzeczą w miejscu świadczenia i zawiadomi go o tym w odpowiednim czasie.

6.2 W przypadku dostawy towaru przez osobę trzecią (przewoźnika), towar uznaje się za dostarczony:

a) Przedsiębiorcy w momencie przekazania towaru w celu transportu pierwszemu przewoźnikowi i umożliwienia Przedsiębiorcy wykonania praw wynikających z umowy przewozu wobec przewoźnika;

b) Konsumentowi w chwili wydania mu towaru przez przewoźnika.

6.3 Jeżeli Umowa nie stanowi inaczej, Sprzedawca zapakuje towar w sposób niezbędny do przechowania i ochrony towaru. W taki sam sposób Sprzedawca zabezpieczeny towary do celów przewozu.

6.4 Towary o wartości powyżej 3900 złotych Sprzedawca przekaże do wysyłki  Użytkownikowi dopiero po opłaceniu całej wartości zamówienia. 

6.5 Użytkownik zobowiązuje się do odbioru towaru w uzgodnionym czasie pod adresem  podanym w Zamówieniu.

6.6 Z chwilą odebrania towarów na Użytkownika przechodzi ryzyko uszkodzenia i zniszczenia towarów.

6.7 W momencie odbioru towarów Użytkownik powinien sprawdzić, czy przesyłka nie jest uszkodzona i czy jest kompletna. 

6.8 Użytkownik zobowiązany jest odmówić przyjęcia uszkodzonej przesyłki od przewoźnika i sporządzić pisemny protokół tego faktu z przewoźnikiem, zawierający opis uszkodzenia przesyłki. O całej sprawie Użytkownik zobowiązany jest bez zbędnej zwłoki poinformować Sprzedawcę.

6.9 Po odebraniu towaru Użytkownik powinien bez zbędnej zwłoki sprawdzić towar i powiadomić Sprzedawcę o ewentualnych stwierdzonych wadach w terminie 5 dni od daty dostarczenia towaru Użytkownikowi. Zawiadomienie o stwierdzonych wadach musi być dokonane przez Użytkownika w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty elektronicznej) i musi on w tym zawiadomieniu podać stwierdzone wady oraz sposób, w jaki się przejawiają.

 

7. Gwarancja, reklamacja i prawa z tytułu wadliwego świadczenia

7.1 Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Użytkownikowi zamówiony towar bez wad.

7.2 Rzecz jest wadliwa, jeżeli nie posiada uzgodnionych właściwości. Za wadę uważa się również wykonanie innej rzeczy oraz wady w dokumentach niezbędnych do użytkowania rzeczy.

7.3 Prawo Użytkownika z tytułu wadliwego wykonania wynika z wady, którą rzecz ma w chwili przeniesienia ryzyka szkody na Użytkownika, choćby ujawniła się ona w ciągu 6 miesięcy od dnia doręczenia, a w przypadku wydania rzeczy Konsumentowi - w ciągu 24 miesięcy od dnia doręczenia.

7.4 Wada rzeczy, o której Użytkownik wiedział w chwili składania Zamówienia, nie powoduje powstania prawa Użytkownika z tytułu wadliwego świadczenia.

7.5 Wadliwym świadczeniem Sprzedawcy nie jest usterka lub wada towaru, która powstała:

i. w wyniku uszkodzenia po przeniesieniu ryzyka szkody na Użytkownika;

ii. w wyniku użytkowania produktu w nieodpowiednich warunkach;

iii. w wyniku niewłaściwego montażu;

iv. w wyniku stosowania niezgodnego z zaleceniami producenta;

7.6 Warunki gwarancji i serwisu określone są w odpowiednich kartach gwarancyjnych danych produktów. Te warunki gwarancji i serwisu zostaną dostarczone przez Sprzedawcę Użytkownikowi najpóźniej wraz z danym produktem.

7.7 Odpowiedzialność za wady towarów konsumpcyjnych nie dotyczy:

i. wady, z powodu której były one sprzedawane przez Sprzedawcy po obniżonej cenie i fakt ten został wskazany w ofercie w ramach Sklepu;

ii. zużycia rzeczy spowodowanego jej normalnym użytkowaniem;

iii. wady odpowiadającej stopniowi użytkowania lub zużycia rzeczy, która była oferowana jako używana, a rzecz posiadała ją w chwili jej odbioru przez Użytkownika;

iv. zużywania się rzeczy;

v. jeżeli wynika to z charakteru rzeczy;

7.8 W przypadku towarów konsumpcyjnych, dla których producent wyznacza datę ważności, okres gwarancji jakości ulega skróceniu do daty ważności podanej na towarze.

7.9 Reklamacji dokonuje Użytkownik:

a) za pośrednictwem formularza w ramach Sklepu;

b) za pośrednictwem poczty elektronicznej na kontaktowy adres e-mail info@lashespro.cz z adresu e-mail podanego w Zamówieniu;

c) listem poleconym na adres korespondencyjny Sprzedawcy;

d) za pomocą wiadomości elektronicznej przesłanej do skrzynkę danych elektronicznych Sprzedawcy.

7.10 Warunkiem ważnej reklamacji jest odpowiednia identyfikacja:

i. Użytkownika;

ii. reklamowanego towaru;

iii. Zamówienia, na podstawie którego towar został dostarczony;

iv. opis wady i sposobu, w jaki się przejawiła.

7.11 Przedsiębiorcy nie przysługuje prawo do reklamacji wady prezentu, o którym mowa  w punkcie 4.7 OWH .

7.12 Sprzedawca ma prawo do odrzucenia reklamacji towaru w przypadku, gdy reklamowany towar i/lub jego części są zanieczyszczone lub nie spełniają podstawowych wymogów co do  bezpiecznego pod względem higienicznym przekazania towaru do reklamacji. W przypadku reklamacji sprzętu ze zbiornikiem paliwa, zbiornik ten musi być w momencie przyjęcia do reklamacji pusty.

7.13 Sprzedawca zobowiązany jest do rozpatrzenia zgłoszonej reklamacji w terminie 30 dni od daty jej otrzymania. Sprzedawca wydaje Użytkownikowi pisemne potwierdzenie daty i sposobu rozpatrzenia reklamacji, w tym potwierdzenie dokonania naprawy i czasu trwania reklamacji lub uzasadnienie odrzucenia reklamacji.

7.14 Użytkownik powinien odebrać reklamację bez zbędnej zwłoki w terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji o jej rozpatrzeniu, przy czym termin ten nie może upłynąć wcześniej niż 60 dni od daty złożenia reklamacji.

7.15 Użytkownikowi przysługuje zwrot uzasadnionych kosztów związanych ze złożeniem uzasadnionej reklamacji. Koszty te rozumiane są jako najmniejsze konieczne. W szczególności dotyczy to opłat pocztowych związanych z wysłaniem reklamacji. Koszty te nie muszą obejmować podróży samochodem w celu złożenia reklamacji oraz wysyłki ekspresowej i innych podobnych kosztów. Zwrotu kosztów należy żądać bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 1 miesiąca od upływu terminu do wykonania praw z tytułu wadliwego świadczenia.

7.16 W przypadku uzasadnionego odrzucenia reklamacji, Użytkownik powinien pokryć Sprzedawcy koszty związane z rozpatrzeniem reklamacji.

 

8. Odstąpienie Użytkownika

8.1 Użytkownik ma prawo do odstąpienia od stosunku umownego nawiązanego w drodze Zamówienia w ciągu 24 godzin od jego wygenerowania bez podania przyczyny.

8.2 Warunki odstąpienia przez Konsumenta zostały określone w punkcie 3. OWH .

8.3 Odstąpienie nie jest możliwe w przypadku następujących rodzajów towarów i usług:

i. świadczenie usług już wykonanych przez Sprzedawcę za uprzednią wyraźną zgodą Użytkownika przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

ii. towarów lub usług, których cena zależna jest od wahań na rynku finansowym niezależnych od woli Sprzedawcy, a które mogą wystąpić w okresie określonym dla odstąpienia od umowy;

iii. towarów, które zostały zmodyfikowane według  życzeń Użytkownika lub dla jego osoby;

iv. towarów, które się szybko psują, jak również towarów, które zostały uszkodzone po dostarczeniu, z wyjątkiem wad towarów objętych możliwością reklamacji;

v. towarów, które zostały uszkodzone lub nadmiernie zużyte po przejściu ryzyka szkody na Użytkownika;

vi. towarów konsumpcyjnych (np. kosmetyki, produkty drogeryjne itp.), jeżeli zostały uszkodzone, zużyte lub zostało naruszone ich oryginalne opakowanie;

vii. kursów zapewnianych przez Sprzedawcę - dla uniknięcia wątpliwości Sprzedawca jest uprawniony, alternatywnie, w przypadku wniosku Użytkownika o odstąpienie od Zamówienia kursu, do zaakceptowania takiego wniosku Użytkownika, ale Użytkownik jest w takim przypadku zobowiązany do uiszczenia na rzecz Sprzedawcy opłaty anulacyjnej w wysokości wartości kursu.

8.4 Użytkownik może odstąpić od stosunku umownego w następujący sposób:

a) za pośrednictwem formularza w ramach Sklepu;

b) drogą elektroniczną na kontaktowy adres e-mail Sprzedawcy z adresu e-mail podanego w Zamówieniu;

c) listem poleconym na adres korespondencyjny Sprzedawcy;

d) za pomocą wiadomości elektronicznej przesłanej do skrzynkę danych elektronicznych Sprzedawcy.

8.5 Warunkiem ważnego odstąpienia jest odpowiednia identyfikacja:

i. Użytkownika,

ii. zwracanego towaru;

iii. Zamówienia, na podstawie którego towar został dostarczony;

iv. rachunku bankowego, na który Użytkownik ma otrzymać zwrot ceny towaru - w przypadku Konsumenta zwrot może nastąpić przekazem pocztowym;

v. przyczyny odstąpienia, chyba że chodzi o przypadek odstąpienia, do którego Użytkownik jest uprawniony bez podania przyczyny.

8.6 Koszty związane z odstąpieniem przez Użytkownika od stosunku umownego nawiązanego na podstawie Zamówienia ponosi Sprzedawca, jak również koszty związane ze zwrotem towaru do Sprzedawcy w przypadku odstąpienia.

 

9. Dostarczenie towaru do Sprzedawcy w przypadku reklamacji i odstąpienia 

9.1 Użytkownik zobowiązany jest do dostarczenia towaru do Sprzedawcy w terminie 14 dni od daty złożenia reklamacji wadliwego towaru lub odstąpienia od umowy.

9.2 Zwroty mogą być dokonywane tylko na adres korespondencyjny Sprzedawcy dla zwrotów i reklamacji.

9.3 Towar musi być zwrócony kompletny, tj. wraz ze wszystkimi dostarczonymi akcesoriami, z pełną dokumentacją, nieuszkodzony, czysty, w miarę możliwości w oryginalnym opakowaniu, w stanie i wartości, w jakiej Użytkownik otrzymał towar. Wraz z towarem Użytkownik zobowiązany jest przekazać Sprzedawcy identyfikację przyczyny zwrotu towaru, tj. pisemną reklamację, numer reklamacji lub numer odstąpienia od umowy, lub informacje z odpowiedniego formularza.

9.4 W przypadku zwrotu towaru za pośrednictwem przewoźnika, Użytkownik zobowiązany jest przygotować i zapakować towar w taki sposób, aby zapobiec uszkodzeniu towaru podczas transportu i w taki sposób, jaki może być sprawiedliwie wymagany, biorąc pod uwagę wybór sposobu transportu i dostawy.

 

10. Zwrot środków pieniężnych

10.1 W przypadku odstąpienia przez Użytkownika od umowy lub jej części, Sprzedawca ma obowiązek zwrócenia mu środków pieniężnych za towar w terminie 14 dni od dnia, w którym Użytkownik należycie zwróci towar Sprzedawcy.

10.2 Sprzedawca może jednostronnie potrącić z należności za zwrot ceny należność z tytułu odszkodowania za zmniejszenie wartości towaru, w zależności od charakteru podmiotu Użytkownika, w następujący sposób:

a) w przypadku Konsumentów tylko z tytułu zmniejszenia wartości towaru wynikającego z obchodzenia się z nim w sposób sprzeczny z jego zwykłym charakterem, właściwościami, ogólną standardową starannością oraz zaleceniami producenta;

b) w przypadku Przedsiębiorców o całkowite zmniejszenie wartości towaru w stosunku do wartości z chwili dostarczenia towaru Przedsiębiorcy oraz koszty ponownego wprowadzenia towaru do sprzedaży.

10.3 Sprzedawca dokona zwrotu ceny Użytkownikowi na rachunek wskazany przez Użytkownika w ramach pisemnego odstąpienia od umowy. W przypadku Konsumenta możliwy jest również zwrot przekazem pocztowym.

10.4 W przypadku zgody Użytkownika zwrot ceny jest możliwy poprzez przekazanie kuponu na zakup w ramach Sklepu.

 

11. Dane kontaktowe Sprzedawcy 

11.1 Dane do kontaktu ze Sprzedawcą są następujące:

telefon +420 228 227 652,

email: info@lashespro.cz

adres siedziby: Lashes PRO s.r.o., Ke Krči 1002/24, Praha 4, 147 00

adres korespondencyjny dla przesyłek zwrotnych i reklamacji:

Skladovací hala Lashes PRO s.r.o., Havlíčkova 289, 285 31, Nové Dvory

skrzynka danych elektronicznych: 2cjkzwh

11.2 Użytkownicy zobowiązani są do korzystania w pierwszej kolejności z poczty elektronicznej w celu komunikacji ze Sprzedawcą, przy czym za wystarczającą identyfikację Użytkownika jako nadawcy wiadomości uznaje się wysłanie wiadomości e-mail z adresu podanego w Zamówieniu, którego wiadomość dotyczy lub z adresu wskazanego przez Użytkownika w rejestracji w ramach Sklepu.

 

12. Polityka prywatności

12.1 Sprzedawca zobowiązany jest do przechowywania i przetwarzania wszelkich danych osobowych przekazanych mu przez Użytkownika wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

12.2 Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i ich poprawiania.

12.3 Ochronę danych osobowych Użytkownika regulują również warunki ochrony danych osobowych umieszczone przez Sprzedawcę  w ramach  Sklepu.

12.4 Sprzedawca nie jest uprawniony do przekazywania danych osobowych Użytkowników osobom trzecim, za wyjątkiem przekazywania danych niezbędnych do doręczenia przesyłek.

 

13. Rozstrzyganie sporów

13.1 Użytkownik i Sprzedawca zobowiązują się rozstrzygać swoje spory w pierwszej kolejności polubownie i za porozumieniem stron.

13.2 Do rozstrzygania sporów pomiędzy Sprzedawcą a Użytkownikiem właściwe są sądy Republiki Czeskiej.

13.3 Konsumenci mają również prawo do rozstrzygania sporów w sposób opisany w punkcie 3.8 OWH.

 

14. Postanowienia końcowe

14.1 Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe obowiązują od dnia 7.3.2023 r. i zastępują poprzednie Ogólne Warunki Handlowe.

14.2 Niniejsze OWH zostały sporządzone w kilku językach i w przypadku rozbieżności pomiędzy wersjami językowymi, obowiązuje wersja czeska.

14.3 Niniejsze OWH są dostępne w siedzibie i miejscach prowadzenia działalności Sprzedawcy.

Logowanie zamknij

Cookies

Nasza firma wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego funkcjonowania Twojego ulubionego sklepu internetowego, dostosowania zawartości strony do Twoich potrzeb, w celach statystycznych i marketingowych. Klikając przycisk Akceptuję, wyrażasz zgodę na ich gromadzenie i przetwarzanie, a my tym samym zapewnimy Ci najlepsze poczucie z zakupów.

Twoje ustawienie plików cookie

Tutaj masz możliwość dostosowania plików cookies zgodnie z własnymi preferencjami, a później bardziej szczegółowo ustaw lub wyłącz w dowolnym momencie w stopce witryny.

Techniczne pliki cookies są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i wszystkich oferowanych przez nią funkcji.

Personalizujemy na podstawie towarów, które oglądasz. Dostosowujemy również wyświetlane treści do tego, co Cię interesuje.

Te pliki cookies pozwalają nam mierzyć wydajność naszej strony internetowej, a za pomocą uzyskanych danych możemy następnie poprawić przyjemność z zakupów dla naszych klientów.

Te pliki cookie są wykorzystywane przez sieci reklamowe i społecznościowe, w tym Google, do przesyłania danych osobowych i personalizowania reklam, aby były one interesujące dla użytkownika.